НАДЗОР И КОНТРОЛ В ЕКОЛОГИЯТА

СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛ- фирма ЕЛВИТА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ГЪРЦИЯ/БЪЛГАРИЯ ООД

За нас

„ЕКО НАДЗОР И КОНТРОЛ”, вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България с ЕИК 176823471, е юридическо лице с нестопанска цел, сдружение, създадено при спазване разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Сдружението извършва общественополезна дейност.

ЕКО НАДЗОР И КОНТРОЛ

Мисия

Цели

Визия

Средства

Подкрепете ни!

Членство

Членуването в сдружението е доброволно. Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо и юридическо лице, което застъпва, подпомага и насърчава развитието на демократичното общество, опазването и възстановяването на екологията, биоразнообразието, стабилното развитие, стабилизиране на законодателството в сферата на екологията, и социалния аспект в тези области в Република България.

Информация

Осъществяваме контрол и надроз на всичко случващо се с екологията. Можете да получите консултации по въпроси от областта на екологията, становища и жалби по екологични въпроси, както и свързани с екологични кризи.

Осъществяме и посредничество между различни организации и институции на държавно и местно ниво.

С дейността си съдействаме на обществеността да се получи гласност на всякакви въпроси, свързани с екологията в страната и на световно ниво.

Наши партньори са множество експерти в областта на екологията на местно и международно ниво и при необходимост можем да съдейваме за осъществяване на контакти при кризисни ситуации, а при необходимост от предоставяне на професионални становища, разработване на програми.

Устав

Управление

Общо събрание

Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от всички членове. Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението, чрез изпращане на писмена покана, отправена един месец преди датата на събранието.

Управителен съвет

Управителният съвет се състои от 3 до 9 лица – членове на сдружението. Управителния съвет се избира от общото събрание, което избира и председател. До избирането на нов управителен съвет, старият управителен съвет продължава да изпълнява своите функции.

Членове на управителния съвет

инж. Бойко Илиев

Член на УС

Благовест Рагев

Член на УС и представител по пълномощие на председателя на УС

адв. Милен Марков

Член на УС и представител по пълномощие на председателя на УС

Венцислав Атанасов

Председател на УС

Партньори

Ивайло Колев

Прокурист

Сертификати

Processing...

Стани дарител


  • BGN

Контакти

ГЛАВЕН ОФИС: ул. Съборна 4А, София, България | +359878157065, +447978339131

Представителство,юридически самостоятелен офис в САЩ: 11 East 84th Street, New York, NY 10028 | +1(619)391-1044, +1(646)980-6294

Представителство,юридически самостоятелен офис в ГЪРЦИЯ: 33A,Stratigou Kallari Str.Paleo Psychiko,Athens | +302111211851

10 + 5 =